Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onder andere een gespreks- en overlegpartner is met de directie. De MR van Radarschool De Morgenster bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeels- geleding). De directeur kan geen lid van de MR zijn, maar is als adviseur bij (een deel van) de MR-vergaderingen aanwezig. De MR heeft (afhankelijk van het onderwerp): informatie- advies- of instemmingsrecht. Uiteraard kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie over allerlei onderwerpen.

De MR vergadert meerdere keren per jaar. Tijdens de vergaderingen worden onder andere zaken besproken op het terrein van onderwijs- en personeelsorganisatie en het financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt. Voorbeelden van onderwerpen die door de MR besproken worden zijn: leerlingenzorg, financiën, ICT& computeronderwijs, veiligheid, formatiezaken (bijvoorbeeld de groepsgrootte), onderwijsaanbod, identiteit en vele overige zaken.
Over algemene zaken binnen de school die ouders/verzorgers aangaan is het altijd mogelijk contact te hebben met de MR. U kunt op die manier zaken op de agenda van de MR-vergadering krijgen. De MR kan dan vanuit haar drie rechten (informatie-, advies- en instemmingsrecht) proberen uw zaken zo goed mogelijk trachten te behartigen. De MR heeft daarna de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de desbetreffende ouder/verzorger. Uiteraard blijven de MR leden graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft! Zie Schoolgids hoofdstuk 8: gegevens.

De Radarschool De Morgenster is één van de vijf scholen van Radar. Binnen de vereniging Radar bestaat er eveneens een MR, de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR). Hierin hebben namens elke Radarschool één ouder en één personeelslid zitting. De GMR overlegt meestal met de heer C. Pronk (algemeen directeur) mede namens het bestuur van Radar. De GMR heeft eveneens informatie-, instemmings- en adviesrecht, maar dan over bovenschoolse zaken.

De MR heeft 4 leden:

Vanuit het team:
1.  Hanneke de Kok - voorzitter
2.  Jolanda Deurloo - ook afgevaardigde GMR

Vanuit de ouders:
1.  Miranda Taheri - tijdelijk waarnemen van het secretariaat
2.  Rianne Hartman - ook afgevaardigde GMR

Enkele interessante links:

www.ocnv.nl
www.medezeggenschapsraden.nl
www.ouders.net
www.edukans.nl

Indien u een vraag hebt aan de MR, kunt u dat doen middels onderstaande link.
We doen ons best u zo spoedig mogelijk te antwoorden.
ntaheri@zeelandnet.nl